آبسه ریه

 

 • شايع­ترين عامل بروز آبسه ريه، آسپيراسيون است و شايع­ترين ارگانيسم­ هاي مسئول،بي­هوازي ­ها مي­باشند.

 عوامل خطر:

 • اختلال حركتي مري
 • تشنج
 • اختلالات عصبي كه باعث اشكال در عملكرد بولب مي­شوند
 • الكليسم و بيماري­ هاي پري­ادونتال

 

پيش ­آگهي بد در آبسه ريه:

 • نقص ايمني
 • بيماري هاي همزمان ديگر
 • ارگانيسم­هايي مثل:سودوموناس،كلبسيلا و استاف اورئوس
 • آبسه ريه در موارد مزمن باعث كلابينگ و استئوآرتروپاتي هايپرتروفيك مي­گردد.
 • آبسه در سگمان­هاي غير معمول،مطرح كننده انسداد(در سنين بالا كارسينوم برونكوژنيك) است .

 

درمان:

كليندامايسين براي 6-4 هفته

Aspiration Pneumonia  Lung Abcsess:

PIP-TZ 3.375 gr/IV/q6h  or 4hr infusion of 3.375gr/q8h

Alt: ceftriaxone 1gr/IV/q12h + Metro 500mg/IV/q6h   or  1gr/IV/q12h

( Moxi 400mg IV/PO/q24h   or clindamycin)

انديكاسيون جراحي در آبسه ريه:

 • هموپتزي مقاوم
 • پاسخ ناكافي به درمان
 • نياز به تشخيص بافتي در موارد شك به تشخيص­ هاي ديگر