پنومونی

مكانيسم:

 • ميكروآسپيراسيون(شايع­ترين)
 • ماكروآسپيراسيون(بدنبال تشنج وCVA،دخالت بي­هوازي­ها)
 • استنشاقي(ويروس­ها،لژيونلا،سل)
 • هماتوژن(استاف در IVDU،اندوكارديت دريچه تري­كوسپيد ،تب         سرفه خشك       خلط بدنبال نكروز.درد پلوروتيك شايع است.)

*آسپيراسيون درحالت:

 • خوابيده:سگمان خلفي لوب فوقاني و يا سگمان فوقاني لوب تحتاني
 • نشسته:سگمان­هاي Posteriobasal

 

 • شايع­ترين علت لنفادنوپاتي يك­طرفه ناف ريه،سل است.(در سنين بالا ممكن است به علت بدخيمي باشد)
 • مننژيت در يك كودك داراي لنفادنوپاتي يك­طرفه ناف ريه به­نفع تشخيص مننژيت سلي است.

ريسك فاكتورها:

 • الكلي­ها:پنوموكوك،كلبسيلا،بي­هوازي­ها(چون آسپيره مي­كنند) و سل
 • برونشكتازي:سودوموناس(شايع­تر)،استاف
 • CF:سودوموناس،استاف(در اوايل كودكي)
 • بدنبال آنفلوانزا:استاف
 • در صورت شك باليني به پنوموني بايد اسمير خلط تهيه كرد.
 • كوكسي­هاي شعله­شمعي،lancet shape و يا ديپلوكوك گرم مثبت در اسمير خلط    پنوموكوك

خلط مناسب در LPF:(low power field)

 • PMN>25,Ep.Cell<10  

انديكاسيون­ هاي كشت خون در پنوموني:

 • نوتروپني
 • كمبود كمپلمان
 • فقدان طحال
 • بيماري­هاي مزمن كبدي
 • پنوموني شديد

الگوهاي پنوموني:

تيپيك:

تب،سرفه و خلط و درد پلوروتيك

            +                                          

درگيري آلوئولار در CXR :   

 • لوبار consolidation (در پنوموكوك شايع­تر)

 

 • consolidation Patchy  (برونكوپنوموني)

 • نكروز(استافیلوکوک،گرم منفي­ها مثل كلبسيلا،بيهوازي­ها و قارچ­ ها)

 • در بين پنوموكوك­ ها فقط تيپ 3 گاهي ايجاد كاويته ميكند.

 

آتيپيك:

 • ويروس­ها(شايع­ترين)
 • مايكوپلاسما:سرفه­هاي قطاري +تب بالا(دوره كمون:3-2 هفته)
 • كلاميديا:بدون تب ويا تب مختصر،گاهي همراه با ويزينگ)
 • لژيونلا

علائم خارج ريوي*

            +

درگيري اينترستيشيال ريه(مايكوپلاسما گاهي درگيري آلوئولار مي­دهد)

*كليد­هاي تشخيصي آتيپيك­ ها:

 • سردرد،ميالژي،سرفه خشك +­ تب       مايكوپلاسما
 • علائم عصبي(ميليت عرضي،گاهي انسفاليت)
 • درگيري پوستي:اريتم مولتي­فورم،استيونس جانسون،اريتم ندوزوم(مايكوپلاسما)
 • Cold Agglotination يا مثبت بودن پديده رينولد
 • گاهي آنمي هموليتيك
 • تتراسيكلين­ها،ماكروليد­ها و فلوروكينولون­ها بر سه ارگانيسم آتيپيك مايكوپلاسما،كلاميديا و لژيونلا موثرند.
 • از بين فلوروكينولون­ها فقط اوفلوكساسين و لوفلوكساسين روي كلاميديا موثرند.

لژيونلا:

 • انتقال از طريق منابع آب آلوده و سيستم­هاي مرطوب كننده هوا مي­باشد و انتقال فرد به فرد ندارد.
 • درگيري چند ارگان:اسهال،LFT،BUN&Cr،آنزيم­هاي عضلاني
 • سطح هوشياري
 • هايپوناترمي
 • نوتروفيل در اسمير خلط
 • مثبت شدن آنتي­ژن ادراري(بهترين و دقيقترين روش تشخيصي)
 • ارگانيسم در مدفوع ديده نمي­شود.
 • آنتي­ژن ادراري در پنوموكوك هم قابل اندازه­گيري است(به علت كلونيزه شدن پنوموكوك در نازوفارنكس بچه­ها ،آنتي­ژن ادراري در آنها با احتياط تفسير گردد.)

 

ريسك فاكتور­هاي پنوموني لژيونلايي:

 • ديابت
 • بدخيمي­ هاي­ خوني و كانسر­ها
 • نارسايي كليه­ها
 • HIV
 • سيگاري­ها
 • جنس مذكر
 • اقامت اخير در هتل و مسافرت با كشتي
 • تنها ارگانيسم آتيپيك دخيل در VAP ،لژيونلا است.

پنوموني كلبسيلايي:

 • شايع­ ترين علت پنوموني گرم منفي در جامعه
 • بيشتر در الكلي­ها ديده مي­شود.
 • به علت ايجاد خلط­ هاي موكوئيدي چسبنده(Currant jelly) و عدم دفع آن ،لوب درگير بزرگ شده و فيشر مجاور آن دچار Bulging مي­گردد.
 • پنوموني لوبار در مرد سالم + حجم لوب درگير كارسينوم برونكوژنيك(در اطفال به علت كوچك بودن مجاري اين قائده صدق نمي­كند.)

 

 

درمان پنوموني:

 CURB-65:

_Confusion

_Urea>7m.mol/L(>20mg/dl)

_RR>30

_BP<90/60

_Age>65

 

 درمان Outpatient :

 بيماري همزمان و يا مصرف آنتي­بيوتيك در سه ماه اخير:

                                                            :  ماكروليد(آزيترومایسین يا كلاريترومایسین)Alt.  :داكسي

   +:

 • كينولون تنفسي(موكسي­فلوكساسين،اوفلوكساسين)
 • بتالاكتام با دوز بالا(آموكسي­سيلين،كوآموكسي­كلاو)
 • سفترياكسون يا سفپودوكسيم + ماكروليد­ها

 

درمان Inpatient: (تزريقي)

 • سفترياكسون يا سفوتاكسيم +ماكروليد­ها(:داكسي سایکلین)
 • كينولون تنفسي
 • اگر سودوموناس مطرح باشد:(نوتروپني،ضعف سيستم ايمني،برونشكتازي،CF)

                                  پيپراسيلين يا سفپيم يا ايميپنم +سيپروفلوكساسين يا AG.(آميكاسين،توبرامايسين)

 • اگر MRSA ناشي ازHealth care مطرح باشد:   وانكومايسين + رژيم قبلي
 • Telithromycin:يك كتوليد موثر روي پنوموكوك مقاوم است و در مياستي­گراويس كنترانديكه مي­باشد.
 • اگر در گرافي لترال دكوبيتوس >1cm مايع در پلور وجود داشت،بايد آسپيره نمود و نمونه را براي ارزيابي وكشت فرستاد.

 

انديكاسيون chest tube:

 • اسمير يا كشت مايع پلور مثبت باشد
 • PH<7
 • Glocuse<40
 • LDH>1000

 

VAP :

اگر عوامل خطرساز MDR  :

                               : درمان مشابه CAP

                                  + :2 داروي ضد سودوموناس + يك داروي ضد MRSA(وانكومايسين،لينزوليد)

 • ميزان پاسخ به درمان در VAP با نمره­بندي ‍CPIS پيگيري مي­شود كه حساس­ترين شاخص آن بهبود در اكسيژناسيون مي ­باشد.
 • پرهيز از انتوباسيون بي­مورد اندوبرونكيال و به حداقل رساندن مدت آن،بهترين و مهمترين اقدام جهت پيشگيري از بروز VAP مي­ باشد.