زخم ناشی از سوختگی

انواع سوختگی:

 • سوختگی با مایعات داغ
 • سوختگی ناشی از شعله
 • سوختگی شیمیایی
 • سوختگی الکتریکی
 • سوختگی بدنبال رادیو تراپی
 • سوختگی ناشی از تشعشعات
 • سوختگی تماسی

 

بیماری های شبه سوختگی:

 • بیماری پروانه ای (E.B.: Epidermolysis Bullosa)
 • پمفیگوس ها (بیماری های تاولی پوست)
 • استیبونس جانسون
 • TEN (Toxic epidermal necrolysis)
 • بیماری4S (SSSS: Staphylococcal Scalded Skin Syndrome)