فشار درمانی/ بانداژهای تخصصی

فشار درمانی یعنی اعمال مکانیکی فشار از خارج بروی اندام بوسیلۀ یک باند کم کشش .با فشار کاهشی استاندارد، که بیشترین فشار را در ناحیۀ انتهای اندام وارد کرده و هر چه به سمت ابتدایی اندام میرویم از درجه فشار کاسته میشود.

با این روش به برگشت خون وریدی و همچنین  بازگشت لنف از طریق سیستم لنفاوی به طرف قلب کمک می شود در نتیجه باعث کاهش فشار داخل عروق خونی و لنفاوی شده، از استاز خون و لنف در عروق مربوطه و تغییر شکل دیوارۀ آنها جلوگیری می گردد.

 

با کمک به بدن به وسیله تکنیک مخصوص بانداژ تخصصی در برگرداندن خون وریدی و لنف به سمت قلب در جهت مخالف نیروی جاذبۀ زمین، موجب  کم شدن واریس و لنفادم و تسکین درد و برطرف شدن احساس سنگینی پاها میشود و در نهایت کمک به بهبود زخم های وریدی یا لنفاوی می شود.