آمیبیازیس

آلودگی با خوردن کیست اتفاق می­افتد ولی فرم تروفوزوئیت آن مهاجم است (تروفوزوئیت که RBC را بلعیده باشد (هماتوفاژ))

 

انواع غیر بیماریزا (سرولوژی را مثبت نمی کنند):

 • آنتاموبا Dispar
 • آنتاموبا Coli
 • آنتاموبا hartmani  
 • Endolimax nana

 

علائم:

 • زخم های Flask Shape در جدار کولون
 • زخم های Punch Out در ناحیه ژنیتال

 

 

عوارض:

 • فولمینانت شدن بیماری
 • مگاکولون توکسیک در کسانی که کورتون مصرف می کنند.
 • در مناطق اندمیک قبل از شروع استروئید (مثلا برای IBD) ابتدا سرولوژی آمیب چک می شود.
 • Ameboma (Granulation tissue) ناحیه ایلئوسکال
 • در مناطق اندمیک در صورت مواجه شدن با توده شکمی قبل از جراحی، سرولوژی آمیب چک شود.
 • دیسانتری
 • اسهال در پی دیسانتری(Post Dysentric Diarrhea):

علی رغم درمان کافی دیسانتری ،اسهال قطع نمی شود. (عامل ناشناخته)

 • آبسه آمیبی کبد:

 

 

 • معمولا منفرد و بدون زمینه و WBC اندک در محتویات( مایع شکلاتی فاقد WBC) و معمولاً فاقد تروفوزوئیت (چون تروفوزوئیت­ها در حاشیه آبسه قرار دارند.)
 • DDx با آبسه پیوژن: معمولا متعدد، در افراد مسن، ناهنجاری سیستم صفراوی یا انسداد و WBC فراوان در محتویات. تشخیص قطعی ایندو: آسپیراسیون زیر گاید سونو و آنالیز مایع

 

عوارض آبسه آمیبی کبد:

 • راه یافتن به داخل فضای پلور (پلورال افیوژن)
 • راه یافتن به داخل پریتوئن
 • پاره شدن آبسه به داخل پریکارد (خطرناکترین)
 • فیستول هپاتوبرونکیال (تخلیه محتویات آبسه به صورت سرفه خلط دار)
 • درمان آبسه پیوژن کبد درناژ و جراحی است
 • آبسه آمیبی کبد همانند کیست هیداتید، در لوب راست کبد بیشتر دیده می شود.
 • کولیت مزمن ناشی از آمیب شبیه کولیت اولسرو و لنفوگرانولوم ونروم ناشي از كلاميديا شبیه کرون می باشد .

 

Dx:

 • S/E:
 • WBCاندک و RBC فراوان (مثل EHEC)
 • تروفوزوئیت که RBC را بلعیده است.
 • کریستال­های شارکوت لیدن
 • آبسه آمیبی با اسهال همراه نیست پس S/E کمک نمی کند.
 • سرولوژی: (90% در آبسه آمیبی مثبت می شود)
 • در صورت شک به آبسه آمیبی اگر سرولوژی منفی بود 7 روز بعد تست را تکرار میکنیم.
 • سرولوژی 6-12 ماه بعد از درمان منفی می شود.
 • تیتر Ab ضد آمیب با مدت بیماری رابطه مستقیم دارد.

 

 

درمان:

 • درمان بیماری روده ای: هم فرم تهاجمی و هم فرم کیستی را باید درمان کرد.
 • فرم تهاجمی روده:
 • Metro 750mg TDS/ ×10d
 • فرم کیستی(اینترالومینال):
 • یدوکینول 650mg/TDS برای 21روز یا
 • دیلوکسانید mg500 برای 10 روز یا
 • پارمومایسین(انتخابی در بارداری ) 25-35 mg/kg/po in 3 doses برای 10-7 روز

 

درمان آبسه آمیبی:

 مترونیدازول750mg/TDS/4d  یا تینیدازول 2gr /d ×5d ، اورنیدازول + درمان فرم لومینال، مگر در مواردی خاص.

 • جایگزین ها: گلروکین، امتین یا دی هیدروامتین که باعث افزایش عوارض قلبی می شوند.
 • یدوکینول در بیماران تیروئیدی ممنوع است.
 • آمیبیازیس باعث ائوزینوفیلی نمی شود.

 

اندیکاسیون آسپیراسیون آبسه کبدی زیر گاید سونو:

 • شک به وجود آبسه پیوژنیک (متعدد به ویژه با درگیری لوب چپ)
 • عدم پاسخ به درمان طی 3-5 روز
 • خطر پاره شدن وجود داشته باشد (جدار نازک)
 • آبسه در لوب چپ کبد (خطر پاره شدن به فضای پریکارد و نزدیک پریکارد: ایجاد پریکاردیال افیوژن)

 

اندیکاسیون جراحی در آمیب:

 • پرفوراسیون روده
 • پاره شدن آبسه آمیبی کبد به فضای پریکارد (نه پریتوئن)
 • اگر آبسه آمیبی کبد به پریتوئن باز شود جراحی نمی خواهد بلکه زیر گاید سونو درن گذاشته و درناژ می کنیم.

 

درمان آبسه آمیبی لوب چپ کبد:

تینیدازول یا اورنیدازول + یدوکینول + آسپیراسیون زیر گاید سونو

 • اگر حین درمان آبسه کبد ،علائم بالینی برطرف شود ولی در سونوگرافی اندازه آبسه بزرگتر شده باشد؛ هیچ اقدامی لازم نیست.
 • در HIV+ها ابتلا به آمیب یا ژیاردیا با شیوع یا شدت بیشتری نیست ولی ابتلا به سالمونلا، شیگلا، کمپیلوباکتر و یرسینیا شایع تر است.

 

مقالات

زخم ناشی از سوختگی

زخم بستر

زخم های شریانی، عروقی

بیماری لنف ادم

 

منابع:

://www.dpd.cdc.gov/dpdx/html/ImageLibrary/Amebiasis_il.htm