استرونژیلوئیدس استرکولاریس

 

 

 

  • علائم گوارشی شایع ولی علائم ریوی نادر (ولی ائوزینوفیلی احتمال دارد)

 

     رابدیتی­فورم در مقعد

  • علائم شبیه peptic ulcer: درد اپیگاستر که با خوردن غذا بدتر می شود ولی نکته راهنمایی کننده ائوزینوفیلي است.
  • احتمال Internal Autoinfection
  • مهاجرت لارو در زیر پوست     ایجاد Larva Carrens (پاتوگنومونیک)
  • در HTLV1 بیشترین عارضه را دارد ولی در HIV خیلی شایع نیست.
  • قبل از شروع درمان طولانی با استروئید، بررسی مدفوع از نظر لارو رابدیتی فورم لازم است.

درمان:

Ivermectin 200mic/ kg/ d  ×2d

Alt: Albendazol 400mg/Bd  ×7d       یا تیابندازول