اسهال

 

1) غیر التهابی (انتروتوکسین): ویبریوکلرا، کلستریدیوم پرفريژنس، باسیلوس سرئوس،روتاويروس (<2y)، نورواک(>2y)، ژیارديا،كرييپتوسپوريديوم ،ايزوسپورا

 2) التهابی(تهاجم یا سيتوتوکسین): شیگلا، آمیب، سالمونلا، کمپیلوباکتر ،يرسينيا

 • در موارد زیر تعداد كم ارگانیسم (10-100عدد) کافی است. پس در واقع راه انتقالOral-facal  نیست بلکه شخص به شخص است:
 • شیگلا
 • EHEC
 • آمیب هیستولیتيکا
 • كرييپتوسپوريديوم parvum (کمترین Infective dose )
 • تست فكال لاکتوفرین: نوعی dipstick است که می توان فهمید WBC در مدفوع وجود دارد یا نه.
 • درمان اسهال مسافرتی در حال مصرف آنتي­بيوتيك :
 • کوتریموکسازول :       کینولول
 • سیپروفلوکساسین :     بیسموت

 

 • سندرم رایتر (آرتریت راکتیو) به دنبال: شیگلا، سالمونلا، کمپیلوباکتر ايجاد مي­شود.
 • HUS: به دنبال EHEC(0157:H7)، شیگلا ايجاد مي­شود.
 • در اسهال مسافران فقط در موارد نقص ایمنی مثل HIV یا مصرف استروئید ،آنتي­بيوتيك می دهیم.
 • GE (گاستروانتریت)+ گیلن پاره :          کمپیلوباکتر
 • GE (گاستروانتریت)+ اریتم ندوزوم : یرسینیا
 • سندرم شبیه به آپاندیسیت :               یرسینیا انتروکولیتیکا

کلستریدیوم دیفيسیل:  

 • انتروتوکسین: اسهال آبکی
 • سيتوتوکسین: اسهال خونی