انتروبیازیس ورمیکولاریس

  • در سکوم، self infection ، خارش اطراف مقعد، ائوزینوفیلي منفی، تخم کرم نامتقارن.

درمان:

1)Albendazol 400mg/ sd

2)Mebendazol 100mg/sd

Alt: pyrantel pamoate 11mg/kg/d  ×5d

در هر سه حالت، تکرار دو هفته بعد و درمان کل افراد خانواده لازم است.