مسمومیت غذایی

 

کمون 1-6h:

  • استاف طلایی: خامه و مایونز
  • -فرم تهوع آور باسیلوس سرئوس: برنج

کمون 8-10h :

  • کلستریدیوم پرفرژنس: استیک، همبرگر
  • فرم اسهال آور باسیلوس سرئوس: سبزیجات