• ریتم Circadian: حداکثر درجه حرارت صبحگاهی 2 oral (6 Am) و حداکثر درجه حرارت عصر37.7 (4 Pm) می باشد. بالاتر از آن تب محسوب می شود.

حرارت Core: حرارت دهلیز راست (قسمت تحتانی مری انعکاسی از آن است)

هیپرپیرکسی: T>41.5 ممکن است در خونریزی CNS دیده شود.

  • در اختلال تنفس گرفتن T از طریق پرده تمپان با استفاده از دماسنج دیجیتالی مخصوص، به روش اورال ارجح است.
  • بروز عفونت های فرصت طلب در دریافت کنندگان ضد TNF (Infliximab) مشابه HIV+ گزارش شده است.
  • برادیکاردی نسبی: تب تیفوئید، بروسلوز، لپتوسپیروز، تب ساختگی

تب های دوره ای:

  • مالاریا
  • بورلیا
  • تب نوتروپنی دوره ای
  • تب Pel-Esbstein (دوره های 10-3 روزه­ی تب و 10-3 روزه­ی بدون تب در هوچکین و سایر لنفومها)
  • FMF تب دوره ای متناوب ندارند.
  • به ازای C ° 1درجه حرارت، به میزان %13 مصرف اکسیژن بیشتر می شود.

 

 مهار گیرنده :مونته ­لوکاست،زفیرلوکاستCSI:Celecoxib,Rofecoxib                                   

*IL:intrloukin,TNF:tumor necrotizing factor,IFN:interferon

 

 

 

 

 زخم پای دیابت

 سرطان پوست

 زخم های تصادف و سوانح